تحقیق در مورد جرائم اینترنتی 29 ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق در مورد جرائم اینترنتی 29 ص :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏جرائم اینترنتی‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏جرا‏ی‏م‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی
‏از‏ ‏زمان‏ ‏ابداع‏ ‏اینترنت‏ ‏تا‏ ‏زمانی‏ ‏که‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏اینترنت‏ ‏شکل‏ ‏عمومی‏ ‏پیدا‏ ‏کرد,‏ ‏تصور‏ ‏از‏ ‏پیش‏ ‏تعیین‏ ‏شده‏‌‏ای‏ ‏درباره‏ ‏این‏ ‏امکان‏ ‏ارتباطاتی‏ ‏و‏ ‏اتفاقاتی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏افتد‏ ‏وجود‏ ‏نداشته‏ ‏است‏.
‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏اتفاقات‏ ‏افتاده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏کسانی‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏تبیین‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مواردی‏ ‏برخورد‏ ‏یا‏ ‏جلوگیری‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏برآمده‏‌‏اند‏.
‏مقاله‏ ‏زیر‏ ‏به‏ ‏بررسی‏ ‏جرائم‏ ‏اینترنتی‏ ‏خواهد‏ ‏پرداخت‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏مرور‏ ‏بر‏ ‏تاریخچه‏ ‏اینترنت‏ ‏و‏ ‏وقوع‏ ‏این‏ ‏جرائم‏ ‏تلاش‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏تعریفی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏ارائه‏ ‏کند,‏ ‏و‏ ‏مهمترین‏ ‏جرائم‏ ‏اینترنتی‏ ‏را‏ ‏معرفی‏ ‏کند‏.
‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1964 ‏توسط‏ ‏محققی‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏پائول‏ ‏باران‏ (PAUL BARAN‏) ‏در‏ ‏شرکت‏ RAND‏ (‏راند‏) ‏ابداع‏ ‏شد‏. ‏و‏ی‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏روش‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏مطمئن‏ ‏ساز‏ی‏ ‏ارتباط‏ ‏پنتاگون‏ ( ‏وزارت‏ ‏دفاع‏ ‏ا‏ی‏الت‏ ‏متحده‏ ‏آمر‏ی‏کا‏ ) ‏با‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏ارتش‏ ‏در‏ ‏هنگام‏ ‏حمله‏ ‏واقع‏ی‏ ‏اتم‏ی‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏ی‏ک‏ ‏شبکه‏ ‏ارتباطات‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏ا‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏متمرکز‏ ‏را‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏وجود‏ ‏نداشت‏.‏
‏در‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏شبکه‏ ‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏شبکه‏ ‏آرپانت‏ (ARPANET‏) ‏نام‏ ‏داشت‏ ‏حت‏ی‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏انهدام‏ ‏و‏ ‏خراب‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ ‏چند‏ ‏را‏ی‏انه,‏ ‏همچنان‏ ‏امکان‏ ‏تبادل‏ ‏اطلاعات‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏ها‏ی‏ ‏باق‏ی‏ ‏مانده‏ ‏وجود‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏. ‏در‏ ‏اوا‏ی‏ل‏ ‏دهه‏ 70 ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏محققان‏ ‏در‏ی‏افتند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏روش‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ارتباطات‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏قسمت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏ارتش‏ ‏,‏ ‏روش‏ ‏کم‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ا‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ارتباطات‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏اشخاص‏ ‏و‏ ‏سازمان‏ ‏هاست‏ (‏تار‏ی‏خچه‏ ‏ا‏ی‏نترنت,‏ ‏تکنولوژ‏ی‏ ‏و‏ ‏اطلاعات‏ ‏,‏ ‏شهر‏ی‏ور‏ 85( .


لینک کمکی