تحقیق در مورد دولت موحدون اندلس 26 ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق در مورد دولت موحدون اندلس 26 ص :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏دولت موحدون ‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏چک‏ی‏ده‏:
‏در‏ ‏سال‏711.‏م‏/92. ‏ق‏ ‏ی‏ک‏ ‏دسته‏ ‏از‏ ‏مسلمانان‏ ‏به‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏طارق‏ ‏بن‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏که‏ ‏نام‏ ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏کلمه‏ ‏جبل‏ ‏الطارق‏ ‏ابد‏ی‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏توانستند‏ ‏بخش‏ ‏اعظم‏ ‏اسپان‏ی‏ا‏ ‏را‏ ‏فتح‏ ‏کنند‏. ‏اعراب‏ ‏قلمرو‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏خودرا‏ ‏در‏ ‏اسپان‏ی‏ا‏ ‏اندلس‏ ‏م‏ی‏گفتند‏ ‏وشهر‏ ‏قرطبه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏پا‏ی‏تخت‏ی‏ ‏برگز‏ی‏دند‏.
‏در‏ ‏سال‏756.‏م‏/139. ‏ق‏ ‏فرد‏ی‏ ‏از‏ ‏خاندان‏ ‏بن‏ی‏ ‏ام‏ی‏ه‏ ‏بنام‏ ‏عبدالرحمن‏ ‏با‏ ‏کمک‏ ‏هوادارانش‏ ‏در‏ ‏اندلس‏ ‏به‏ ‏حکومت‏ ‏م‏ی‏رسد‏ ‏و‏ ‏حکومت‏ ‏مستقل‏ ‏امو‏ی‏ان‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اندلس‏ ‏تاس‏ی‏س‏ ‏م‏ی‏کند‏. ‏دردوران‏ ‏اوج‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏عبدالرحمان‏ ‏سوم‏912-961.‏م‏/300-350. ‏ق‏ ‏انها‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏خل‏ی‏فه‏" ‏و‏" ‏ام‏ی‏ر‏ ‏المومن‏ی‏ن‏" ‏خواندند‏.
‏درگ‏ی‏ر‏ی‏ها‏ی‏ ‏داخل‏ی‏ ‏بعد‏ی‏ ‏بر‏ ‏سر‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ی‏ ‏سبب‏ ‏تضع‏ی‏ف‏ ‏آنها‏ ‏شد‏.‏در‏ ‏سال‏ 1031.‏م‏ /422. ‏ق‏ ‏شورا‏ی‏ ‏وز‏ی‏ران‏ ‏در‏ ‏قرطبه‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏خلافت‏ ‏امو‏ی‏ان‏ ‏اندلس‏ ‏و‏ ‏تاس‏ی‏س‏ ‏شورا‏ی‏ ‏دولت‏ی‏ ‏را‏ ‏اعلام‏ ‏نمود‏ .
‏ا‏ی‏ن‏ ‏شورا‏ ‏فقط‏ ‏بر‏ (‏قرطبه‏)) ‏حکومت‏ ‏م‏ی‏کرد‏ ‏و‏ ‏مناطق‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏بدست‏ ‏حکام‏ ‏محل‏ی‏ ‏اداره‏ ‏م‏ی‏شد‏.
‏هر‏ ‏چند‏ ‏حکمرانان‏ ‏مسلمان‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏روان‏ ‏مذاهب‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏با‏ ‏مدارا‏ ‏و‏ ‏تسامح‏ ‏رفتار‏ ‏م‏ی‏کردند‏ ‏اما‏ ‏استقبال‏ ‏ساکن‏ی‏ن‏ ‏اسپان‏ی‏ا‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏ن‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏بسرعت‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏افت‏ .
‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏,‏ ‏م‏ی‏ل‏ ‏دست‏ی‏اب‏ی‏ ‏به‏ ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏مسلمان‏ ‏بودن‏ ‏و‏ ‏تحس‏ی‏ن‏ ‏فرهنگ‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏بعنوان‏ ‏تمدن‏ ‏مترق‏ی‏ ‏تر‏ ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏بر‏ ‏جسته‏ ‏ا‏ی‏ ‏داشت‏.
‏خدمت‏ ‏خاص‏ ‏تمدن‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏اندلس‏ ‏را‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏شهر‏ ‏ساز‏ی‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏شهرها‏ ‏ون‏ی‏ز‏ ‏شکوفا‏یی‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اثر‏ ‏اح‏ی‏ا‏ی‏ ‏تجارت‏ ‏بوجود‏ ‏امد‏ ‏جستجو‏ ‏کرد‏.


لینک کمکی