تحقیق در مورد بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر ایلام 15 ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق در مورد بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر ایلام 15 ص :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


2
‏بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر ایلام

‏چکیده: این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه ‏انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر ایلام(بان بور, بان  چرمگ و کمربندی) در ‏مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال 1385 می پردازد. آمارهای ‏پایه ای داده ها مربوط به سال 1383 می باشد.
‏جهت امکان مقایسه بهتر, آزمون بررسی ساختار اجتماعی- اقتصادی ‏مناطق حاشیه نشین ایلام طراحی و بین خانوارهای نمونه اجرا گردید. اعتبار آزمون با ‏کمک فرمول آلفای کرونباخ 62/0: ‏بدست آمد. نتایج جمع آوری اسنادی آمارها و مقایسه ‏با نتایج آزمون حاشیه نشینی نشانگر توسعه نیافتگی و توزیع نابرابر هزینه- درآمد و ‏دیگر شاخصهای توسعه انسانی بویژه مولفه های بهداشت و درمان و آموزش است. این نتایج ‏همسویی بالایی با چارچوب نظری پژوهش(گیدنز, زیمل و مرتون) داشت. مهاجرت در این ‏مناطق بیشتر در ساخت خویشاوندی و بر اثر دافعه اجتماعی- فرهنگی روستایی بوده است نه ‏دافعه اقتصادی روستا یا جاذبه اقتصادی شهرها. آزمون فرضیات پژوهش و ترسیم شیب بتای ‏اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته نمونه, نشانگر تاثیر بالای سواد سرپرست ‏خانوار بیشتر بر سواد دختران و زنان این مناطق بصورت مثبت و همسو می باشد. در مجموع ‏این بررسی یافته های نوینی در خصوص وضعیت ساختاری مناطق حاشیه نشین ایلام ارائه ‏داده که در پایان نیز نمودارها و پیشنهاداتی آمده است.
‏واژگان کلیدی: جامعه ‏شناسی شهری, آسیب شناسی اجتماع شهری, مناطق حاشیه نشین ایلام, آمارها و شاخصهای ‏توسعه
‏مقدمه:
‏حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو ‏و بدریخت در نظام شهرنشینی است. بیش از 50 درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت ‏دارند, فضا‌هایی منطقه‌ای که بستری گسترده از ساختارهای خرد و کلان ارتباطی, ‏تعارضات اجتماعی و خشونت‌های سازمان یافته را ترسیم می‌نماید. بسیاری از مسائل ‏اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه ناشی از رشد و گسترش بدریخت ‏نظامها و فضاهای شهرنشینی بوده است.(Homer-Dixon, 1995) ‏در روند توسعه شهرنشینی به ‏ویژه بعد از انقلاب صنعتی و قرن نوزدهم با دگرگونی ساختار اجتماعی-اقتصادی سنتی, ‏توزیع نابرابر منابع و تسهیلات در فضای منطقه‌ای توسعه یافته است که و با وضع ‏مناسبات نوین اجتماعی, زمینه‌ساز شکل‌گیری ساختار از ریخت افتاده ای از توسعه ‏بوده‌ایم. در این ساخت به نقل از چارلز آبرامز( محدوده‌های فاقد یا تقلیل یافته ای ‏از تسهیلات و خدمات شهری به وجود آمد‌ند که حاشیه‌نشینان بوده و در چرخه شهرنشینی  ‏دروازه‌بانان اجتماعی (social gate Keepers)  ‏نامیده‌ شدند. (زاهدی,1382: 25)
 ‏زمانی که ساختار کلان در توزیع سرمایه با ایجاد نابرابری برخی از فضاهای ‏منطقه‌ای مثل روستاها و شهرهای کوچک را محروم می‌نماید, به خلق پاره‌ای از نظامهای ‏وابسته , حاشیه‌ای , عقب‌مانده , سکونتگاه‌های غیرقانونی و مهاجر Marginal-Illegal ‏دامن می‌زند. (حاشیه‌نشینی 2, شیخاوندی, 1382: 122-121) ساکنینی که با پذیرش یا رد ‏اهداف ساختار کلان شهری از راه مناسبات غیرتعریف شده و وسایل غیرقانونی درصدد کسب ‏امتیازات محروم شده‌اند.(ر.ک: نظریه مرتون, مناسبات اهداف- وسیله) این توزیع


لینک کمکی