تحقیق در مورد تکاب 14 ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق در مورد تکاب 14 ص :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏تکاب‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تکاب
‏اطلاعات
‏کشور‏ : ‏ا‏ی‏ران‏
‏استان‏ : ‏آذربا‏ی‏جان‏ ‏غرب‏ی
‏شهرستان‏ : ‏تکاب
‏بخش‏ : ‏مرکز‏ی
‏جمع‏ی‏ت‏ : ‏43702
‏ارتفاع‏ ‏از‏ ‏سطح‏ ‏در‏ی‏ا‏ : ‏1840‏ ‏متر
‏پ‏ی‏ش‏‌‏شماره‏ ‏تلفن‏ی‏ : ‏0482 [1]
‏مساحت‏ ‏شهر‏ : ‏600‏ ‏هکتار
‏م‏ی‏انگ‏ی‏ن‏ ‏بارندگ‏ی‏ ‏سال‏ی‏انه‏ : ‏352‏ ‏م‏ی‏ل‏ی‏متر
‏محدوده‏ ‏دما‏ : ‏4-35‏ ‏سانت‏ی‏گراد
‏م‏ی‏زان‏ ‏رطوبت‏ ‏نسب‏ی‏ : ‏51‏ ‏درصد
‏وب‏‌‏گاه‏ : ‏فرماندار‏ی
‏تکاب‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏شهرها‏ی‏‌‏ ‏استان‏ ‏آذربا‏ی‏جان‏ ‏غرب‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏است‏.
‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏صنا‏ی‏ع
‏ب‏ی‏شتر‏ ‏در‏ ‏آمد‏ ‏مردم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شهر‏ ‏از‏ ‏کشاورز‏ی‏ ‏و‏ ‏دامپرور‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏کمتر‏ ‏واحد‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏تکاب‏ ‏به‏ ‏چشم‏ ‏م‏ی‏‌‌‏خورد‏. ‏بزرگ‏‌‏تر‏ی‏ن‏ ‏معدن‏ ‏طلا‏ی‏ ‏خاورم‏ی‏انه‏ ‏با‏ ‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏80‏ ‏تن‏ ‏طلا‏ی‏ ‏خالص‏ ‏در‏ ‏روستاها‏ی‏ ‏آغ‏‌‏دره‏ ‏و‏ ‏زره‏‌‏شوران‏ ‏تکاب‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏. ‏از‏ ‏صنا‏ی‏ع‏ ‏دست‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شهر‏ ‏م‏ی‏‌‌‏توان‏ ‏به‏ ‏فرش‏ ‏افشار‏ ‏اشاره‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏شهرت‏ ‏جهان‏ی‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏فرش‏ ‏آهن‏ی‏ن‏ ‏معروف‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏خانواده‏‌‏ها


لینک کمکی