پاورپوینت شبهه وجوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شبهه وجوبي :


پاورپوینت شبهه وجوبي
ـــ مردد بودن حکمی میان ‌وجوب و غیر حرمت را شُبهه وجوبی گویند.

ـــ پاورپوینت شبهه وجوبي, شک ناشی از احتمال وجوب یا غیر حرمت در یک شی موضوع یا حکم را گویند.

فهرست مندرجات

1 - محل بحث پاورپوینت شبهه وجوبي
1.1 - پاورپوینت شبهه وجوبي حکمی
1.2 - پاورپوینت شبهه وجوبي موضوعی
2 - منظور از پاورپوینت شبهه وجوبي در بیانی دیگر
3 - منبع


محل بحث پاورپوینت شبهه وجوبيپاورپوینت شبهه وجوبي حکمی


پاورپوینت شبهه وجوبي مقابل شبهه تحریمی در جایی است که حکم کلی شرعی مردد میان وجوب و غیر حرمت (مباح, مستحب و مکروه) باشد؛ که در اینصورت (پاورپوینت شبهه وجوبي حکمی) نامیده می‌شود, مانند آنکه در حکم دعا هنگام رؤیت هلال ماه شک شود که واجب است یا مستحب.

پاورپوینت شبهه وجوبي موضوعی


یا در جایی است که حکم جزئی در موضوعی مردد میان آن دو باشد. که در اینصورت (پاورپوینت شبهه وجوبي موضوعی) نامیده می‌شود, مانند اینکه مصداق بودن فردی برای (عالم) که اکرام او واجب است و (غیر عالم) که اکرامش جایز می‌باشد, مشکوک باشد.

منظور از پاورپوینت شبهه وجوبي در بیانی دیگر


پاورپوینت شبهه وجوبي, مقابل شبهه تحریمی بوده و در جایی است که در یک شی ( موضوع یا حکم ) هم احتمال وجوب و هم غیر حرمت داده شود, مانند این که امر دایر باشد میان وجوب و استحباب , و یا میان وجوب و اباحه چه منشا شک فقدان نص, چه اجمال نص و چه تعارض دو یا چند نص باشد مثل آن که شک شود آیا هنگام رؤیت هلال اول ماه,

لینک کمکی