پاورپوینت شرطيه محصوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شرطيه محصوره :


قضیه پاورپوینت شرطيه محصوره
قضیه پاورپوینت شرطيه محصوره, به‌معنای قضیه شرطیه مشتمل بر سور دالّ بر کیفیت اتصال یا انفصال مقدم و تالی نسبت به زمان‌ها و حالات موضوع است.

فهرست مندرجات

1 - ملاک محصوره بودن قضیه
2 - شرطیه مهمله
3 - پاورپوینت شرطيه محصوره
4 - اقسام پاورپوینت شرطيه محصوره
4.1 - شرطیه متصله محصوره
4.2 - محصوره منفصله حقیقیه
4.3 - محصوره منفصله مانعهالجمع
4.4 - محصوره منفصله مانعهالخلوّ
5 - سور قضایای شرطیه
6 - قضیه شرطیه شخصیه
7 - مستندات مقاله
8 - پانویس
9 - منبع


ملاک محصوره بودن قضیه


ملاک محصوره یا مهمله بودن قضیه حملیه, معیّن بودن افراد موضوع و عدم تعیین افراد موضوع است, اما محصوره یا مهمله بودن قضیه شرطیه به لحاظ استمرار و دوام حکم اتصال (در شرطیه متصله) یا انفصال (در شرطیه منفصله) در همه زمان‌ها و احوال, و یا اختصاص آن به بعضی حالات و زمان‌ها, و یا عدم تعیین زمان و حالات حکم است.

[1] مشکوهالدینی, عبدالمحسن, منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه, ص293-296.شرطیه مهمله


قضیه شرطیه مهمله, قضیه‌ای است که الفاظ آن هیچ دلالتی بر این ندارد که حکم به لزوم یا عناد, در همه اوقات و در همه حالاتی که برای موضوع قابل تصور است, استمرار و کلیت داشته, یا به بعضی از زمان‌ها و بعضی از حالات اختصاص دارد.
مثال قضیه شرطیه موجبه مهمله: "اگر آفتاب بر جسم بتابد تافته خواهد شد". در این قضیه تعیین نشده که در همه فصول و ازمنه و امکنه, و نسبت به همه اجسام این حکم ثابت است یا یا به بعضی حالات و بعضی اوقات اختصاص دارد.
مثال قضیه شرطیه سالبه مهمله: "چنین نیست که اگر ابر باشد هوا سرد باشد".

[2] مظفر, محمدرضا, المنطق, ص163.پاورپوینت شرطيه محصوره


قضیه پاورپوینت شرطيه محصوره, قضیه‌ای است که کمیت زمان حکم و حالات آن تعیین شده باشد. پاورپوینت شرطيه محصوره (اعم از متصله و منفصله), یا کلّی است و یا جزئی. و هر یک از این دو نیز یا سالبه است و یا موجبه.

[3] خواجه نصیرالدین طوسی, محمد بن محمد, اساس الاقتباس, ص85.

[4] مظفر, محمدرضا, المنطق, ص163.اقسام پاورپوینت شرطيه محصوره


هر یک از قضایای متصله و منفصله محصوره, دارای چهار قسم به شرح ذیل است:

شرطیه متصله محصوره


اقسام قضایای شرطیه متصله محصوره (اعم از متصله لزومیه و اتفاقیه) عبارتند از:
1. شرطیه متصله موجبه کلیه: در این قضیه, حکم می‌شود به ثبوت اتصال لزومی (در شرطیه متصله لزومیه) یا اتفاقی (در شرطیه متصله اتفاقیه) بین مقدّم و تالی در همه زمان‌ها و همه حالات موضوع, مثل: "هر گاه خورشید طلوع کند, روز خواهد بود" (نسبت به شرطیه متصله لزومیه) و "همیشه اگر زید جالس باشد متفکر است" (نسبت به شرطیه متصله اتفاقیه)؛
2. شرطیه متصله موجبه جزئیه: در این قضیه, حکم می‌شود به ثبوت اتصال لزومی یا اتفاقی بین مقدّم و تالی در بعضی از زمان‌ها و یا حالات موضوع, مثل: "بعضی اوقات اگر ابر باشد, هوا سرد می‌شود" (نسبت به شرطیه متصله لزومیه) و "گاهی اگر زید جالس باشد متفکر است" (نسبت به شرطیه متصله اتفاقیه)؛
3. شرطیه متصله سالبه کلیه: در این قضیه, حکم می‌شود به نفی اتصال لزومی یا اتفاقی بین مقدّم و تالی در همه زمان‌ها و همه حالات موضوع, مثل: "هیچ گاه چنین نیست که اگر آفتاب طلوع نکند, روز گردد" (نسبت به شرطیه متصله لزومیه) و "هیچ گاه چنین نیست که اگر زید جالس باشد متفکر است" (نسبت به شرطیه متصله اتفاقیه)؛
4. شرطیه متصله سالبه جزئیه: در این قضیه, حکم می‌شود به نفی اتصال لزومی یا اتفاقی بین مقدّم و تالی در بعضی از زمان‌ها و یا حالات موضوع, مثل: "بعضی اوقات چنین نیست که اگر آسمان ابری باشد هوا سرد شود" (نسبت به شرطیه متصله لزومیه) و "بعضی اوقات چنین نیست که اگر زید جالس باشد متفکر است" (نسبت به شرطیه متصله اتفاقیه).

محصوره منفصله حقیقیه


اقسام قضایای پاورپوینت شرطيه محصوره منفصله حقیقیه عبارتند از:
1. منفصله حقیقیه موجبه کلیه: در این قضیه, حکم می‌شود به ثبوت انفصال بین مقدّم و تالی در همه زمان‌ها و همه حالات موضوع, مثل: "همیشه هر کسی یا زنده و یا مرده است"؛
2. منفصله حقیقیه موجبه جزئیه: در این قضیه, حکم می‌شود به ثبوت انفصال بین مقدّم و تالی در بعضی از زمان‌ها و یا حالات موضوع, مثل: "همیشه زنان در جوانی یا باردار یا بدون بار هستند", که از جهت حالت موضوع, جزئیه است؛
3. منفصله حقیقیه سالبه کلیه: در این قضیه, حکم می‌شود به نفی انفصال بین مقدّم و تالی در همه زمان‌ها و همه حالات موضوع, مثل: "هیچ گاه چنین نیست که هر کسی یا کور و یا بی‌سواد باشد"؛
4. منفصله حقیقیه سالبه جزئیه: در این قضیه, حکم می‌شود به نفی انفصال بین مقدّم و تالی در بعضی از زمان‌ها و یا حالات موضوع, مثل: "بعضی اوقات چنین نیست که اجسام, یا سفید و یا سیاه باشند".

محصوره منفصله مانعهالجمع


اقسام قضای

لینک کمکی