پاورپوینت شک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شک :


پاورپوینت شک
ـــ پاورپوینت شک مقابل یقین یکی از عناوین مهمی است که در فقه و اصول در مورد آن زیاد بحث شده است و در تمامی ابواب فقه جاری است.

ـــ پاورپوینت شک, حالت نفسانی ناشی از تردید بین دو یا چند طرف, بدون رجحان داشتن هیچ یک از طرفین است.

فهرست مندرجات

1 - تعریف پاورپوینت شک
2 - کاربرد پاورپوینت شک در فقه و اصول
3 - اقسام پاورپوینت شک
4 - ابعاد پاورپوینت شک
4.1 - بعد اصولی پاورپوینت شک
4.1.1 - اصول عملی و خاستگاه آن
4.2 - بعد فقهی پاورپوینت شک
5 - تفاوت قواعد فقهی با اصول عملی
6 - پانویس
7 - منبع


تعریف پاورپوینت شک


ـــ پاورپوینت شک در لغت به حالت نفسانی ناشی از تردید بین دو یا چند چیز گفته می‌شود, در مقابل یقین. اعم از آنکه دو طرف تردید همسان (پنجاه پنجاه) باشند یا یک طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد؛ لیکن پاورپوینت شک در کلمات فقها دو اطلاق دارد؛ گاهی در برابر یقین و ظن به کار می‌رود که مراد از آن حالت نفسانی ناشی از تردید میان دو یا چند چیز به طور مساوی است و با رجحان یک طرف, طرف راجح (ظن) و طرف مرجوح (وهم) نامیده می‌شود, نه پاورپوینت شک. گاهی نیز در مقابل یقین به کار می‌رود و مراد از آن اعم از تردید متساوی الطرفین و وهم و ظنی است که از نظر شرعی دلیل بر اعتبار آن وجود ندارد.

[1] جواهر الکلام, ج2, ص348-349.


ـــ پاورپوینت شک, مقابل علم و ظن و از حالت‌های نفسانی انسان است که از تردید در انتخاب یکی از دو طرف احتمال ناشی می‌گردد که هیچ یک بر دیگری برتری ندارد؛ به عبارت دیگر, پاورپوینت شک در جایی مطرح است که انسان در انتخاب یکی از دو گزینه مردد شود و هیچ یک از آنها در نظر او بر دیگری مزیّتی نداشته باشد.

در علم اصول فقه, پاورپوینت شک, حجت نیست و ظن غیر معتبر و وهم نیز به پاورپوینت شک ملحق می‌شود؛ به بیان دیگر, می‌توان گفت در اصول , پاورپوینت شک در مقابل یقین است و یقین شامل یقین وجدانی ( قطع صد در صد) و یقین تعبدی (ظنی که دلیل معتبر بر حجیت آن, وجود دارد) است؛ بنابراین, ظن غیر معتبر, وهم و پاورپوینت شک هر سه در اصول, (پاورپوینت شک) نامیده شده و احکام پاورپوینت شک در مورد آنها جاری می‌گردد.

[2] الاصول العامه للفقه المقارن, طباطبایی حکیم, محمد تقی, ص454.

[3] المحکم فی اصول الفقه, حکیم, محمد سعید, ج3, ص12.

[4] المدخل الی عذب المنهل, شعرانی, ابوالحسن, ص20.

[5] الاستصحاب فی الشریعه الاسلامیه, کوثرانی, محمود, ص38.

[6] اصول الاستنباط, حیدری, علی نقی, ص177.

[7] اصول الاستنباط, حیدری, علی نقی, ص205.

[8] اصول الفقه, مظفر, محمد رضا, ج2, ص241.

[9] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید, مغنیه, محمد جواد, ص251.

[10] تهذیب الاصول, خمینی, روح الله, ج2, ص6.

[11] مبادی اصول الفقه, فضلی, عبدالهادی, ص117.

[12] کفایه الاصول, فاضل لنکرانی, محمد, ج4, ص41.کاربرد پاورپوینت شک در فقه و اصول


از عنوان یاد شده در اصول فقه مباحث حجت سخن گفته‌اند و در فقه در بسیاری از ابواب, اعم از عبادات و معاملات به کار رفته, ضمن آنکه موضوع بسیاری از قواعد و اصول فقه ی است.

اقسام پاورپوینت شک


پاورپوینت شک گاهی موضوع برای حکم واقعی است, مانند پاورپوینت شک در رکعات نماز که در برخی حالات, موجب تبدیل حکم واقعی به رکعتهای جداگانه می‌شود, و گاهی موضوع برای حکم ظاهری. از قسم اول در فقه و از قسم دوم در اصول فقه مبحث اصول عملی بحث شده است.

[13] فوائدالأصول, ج3, ص326.

[14] أصول الفقه, ج2, ص236.


همچنین پاورپوینت شک به اعتبار متعلق آن به دو قسم موضوعی و حکمی تقسیم می‌گردد که‌ از آن به شبهه موضوعی و شبهه حکمی تعبیر می‌کنند. در قسم اول, متعلق پاورپوینت شک موضوعِ خارجی است, مانند پاورپوینت شک در پاک یا کر بودن آبی؛ اما در قسم دوم, متعلّق آن حکم کلی شرعی یا مکلف به کلی است, مانند پاورپوینت شک در حرمت مواد مخدر یا واجب بودن نماز ظهر در روز جمعه پاورپوینت شک به اعتبار سرایت و عدم سرایت آن به یقین سابق, به پاورپوینت شک ساری و پاورپوینت شک طاری و به لحاظ مسبب بودن پاورپوینت شک از پاورپوینت شکی دیگر و سبب بودن پاورپوینت شک دوم برای پاورپوینت شک اول, به پاورپوینت شک سببی و مسببی و به اعتبار پاورپوینت شک در بقا به جهت پاورپوینت شک در قابلیت و اقتضای موضوع آن برای بقا و یا تحقق رافع بقا, به پاورپوینت شک در مقتضی و پاورپوینت شک در رافع تقسیم می‌شود.

ابعاد پاورپوینت شک


در ادامه به مهم‌ترین مباحث مربوط به این عنوان از دو بعد اصولی و فقهی اشاره می‌کنیم.

بعد اصولی پاورپوینت شک


برای مجتهد ی که در پی استنب

لینک کمکی