پاورپوینت شهر بانه‌لوقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهر بانه‌لوقه :


پاورپوینت شهر بانه‌لوقه
بانه لوقه (در صربی و به تلفظ امروز: بانیالوکا), شهری قدیمی در شمال غربی بوسنه, در دو سوی رودخانه ورباس است. این شهر مرکز مهم فرهنگی و تجاری منطقه به شمار می‌رود و از 1290/1873 دارای راه آهن بوده است.

فهرست مندرجات

1 - جمعیت بانه لوقه
2 - بخش های شهر
3 - معنی بانیا و علت نامگذاری به بانه لوقه
4 - بانه لوقه پس از سقوط امپراتوری بوسنه
5 - جنگ در بانه لوقه
5.1 - حمله اتریشیها به بانه لوقه
6 - منبع


جمعیت بانه لوقه


در 1335 ش /1956 جمعیت آن 233, 42 تن بود که حدود یک سوّم آن‌ها از مسلمانان بودند.
در 1327 ش /1948 جمعیت شهر 233, 31 تن بود که 9951 تن (ملیّتِ نامشخص) داشتند (یعنی مسلمانانی بودند که به زبان صربی ـ کرواتی تکلّم می‌کردند, ولی ملّیتِ خود را صربی یا کرواتی اعلام نکرده بودند). جمعیت بانه لوقه در 1360 ش /1981 به 618, 183 تن بالغ شده است.

بخش های شهر


گذشته از بخش نووسِلِیه که در قرن دوازدهم/ هجدهم توسعه یافت, و قسمتهای جدیدتر (واروش و پردگرادیه), شهر دارای دو بخش دیگر است: قسمت علیای شهر (گورنْیی شهر) ـ محل قلعه نظامی یا سکونتگاهی که قبل از فتح به دست ترکهای عثمانی (933/1527 یا 934/1528) وجود داشته ـ و قسمت سفلی (دونْیی شهر) که در نیمه دوم قرن دهم /شانزدهم بنا شده است. در هر دو بخش آثاری از عصر عثمانی وجود دارد.
از بیست و هفت مسجدِ این شهر دو مسجد در خورِ ذکر است: کهنترین آنها, که پس از عثمانیها ساخته شده و در قسمت علیای شهر قرار دارد, به مسجد خونکاریه (یا کارِواجامعه) معروف است و سه بار تعمیر و بازسازی شده است (قدمت مسجدی که اکنون وجود دارد ظاهراً به 1240/1824ـ1825 می‌رسد).
زیباترین مسجدِ قسمتِ سفلای شهر, فرهادیه (یا مسجد فرهادپاشا) نام دارد که در 987/1579 به فرمان فرهاد سوکولوویچ (صوقللی) حاکم وقت بوسنه, بنا شده است.
محلات (گورنیی تَبَجی) و (دونیی تبجی) در قسمت علیای شهر, یادآور پیشه دبّاغی است که در قرن دهم و یازدهم/ شانزدهم و هفدهم تقریباً در همه شهرهای بالکان پیشه عمده اهالی بوده است.
در قسمت سفلای شهر, در ساحل ورباس, دژی ((کاشتل)) برپاست که در زمان سلطنت مراد سوم (982ـ1003/ 1574ـ1595) ساخته شده و دومین قلعه نظامی شهر بوده است.

معنی بانیا و علت نامگذاری به بانه لوقه


نکته ای که نخستین بار در سیاحت‌نامه اولیا چلبی آمده حاکی از این است که جز (بانیا) درنام بانیالوکا در زبان صربی ـ کرواتی به معنای حمام است صرفاً اشتقاقی عامیانه و مبتنی بر چشمه های گوگردی موجود در این شهر است.
این نام در واقع مرکب است از (بانیا), شکل کهن صفت ملکی از نام (بان) ((حاکم) و در این مورد: (شاه مجار)) و (لوکا) (مرغزار کنار رودخانه) جمعاً به معنای (مرغزارِ شاهی) است.

بانه لوقه پس از سقوط امپراتوری بوسنه


پس از سقوط امپراتوری بوسنه در 867/1463, مجارها ناحیه یایتسه را تصرّف کردند.
بانیالوکا که اول بار در 899/1494 از آن یاد شده, احتمالاً در ه

لینک کمکی